Skip to content

Jednorazowe wypłaty 2 500 euro z tytułu utraconego dzieciństwa

Przeczytaj także:
– Komunikat w sprawie jednorazowej wypłaty 2 500 euro z tytułu utraconego dzieciństwa

Poniżej przedstawiam fragmenty sprawozdania (i ich tłumaczenie) z bieżącej działalności Claims Conference (CC), napisane przez Juliusa Bermana, który jako członek Zarządu uczestniczył w dorocznym posiedzeniu Zarządu CC, jakie miało miejsce 14 lipca 2015 roku w Nowym Jorku.

August 6, 2015/21 Av 5775
Dear Board Member:
Following the Board meeting of a few weeks ago, I thought it would be helpful to summarize the discussion of the major Claims Conference programs.
Overall, in 2014, the Claims Conference distributed nearly 18% more in direct compensation payments to Jewish victims of Nazi persecution than in 2013, and almost 33% more than in 2012.1 Further, the Claims Conference allocated 20 percent more in social welfare allocations in 2015 than in 2014.

6 sierpnia 2015 / 21 Aleja 5775
Drodzy Członkowie Zarządu,
Postanowiłem dokonać podsumowania dyskusji, która miała miejsce na zebraniu Zarządu kilka tygodni temu i przedstawić tu zestawienie głównych programów działania Claims Conference.
Ogólnie w 2014 roku CC wypłaciło w ramach zadośćuczynienia żydowskim ofiarom nazizmu o 18% więcej niż w roku 2013 i o 33% więcej niż w roku 2012. Ponadto CC w 2015 roku o 20% więcej przeznaczył na pomoc socjalną niż to miało miejsce w 2014 roku.

Hardship Fund is a one-time €2,556.56 payment per person, generally designed for Jews who fled the Nazis or were subject to restricted liberty. In 2014, the Hardship Fund paid out more than double the compensation (over €95 million) it paid out in 2012 (that is, over €44 million).
Such increases in payments resulted from Claims Conference success in expanding the program, through agreements with the German government, to include the following additional Jewish Holocaust victims: those currently living in the former Soviet Union („FSU”); those whose liberty was restricted in Morocco; those who survived the Leningrad Siege; and those who were within 100 km to the east of the Russian front and fled eastward in the Soviet Union ahead of advancing Nazi troops. Among the requirements of the Hardship Fund is that recipients cannot have received any previous German government indemnification. Thus, these payments constitute the first Holocaust-related payment these victims received. Years of negotiations with Germany ultimately led to agreements enabling such payments, more than 30 years after the Hardship Fund was established.

Fundusz Pomocy to jest jednorazowa wypłata 2556,56 Euro przeznaczona dla Żydów, którzy uciekli przed Nazistami lub znaleźli się w sytuacji ograniczonej wolności osobistej. W 2014 roku z Funduszu Pomocy wypłacono dwa razy więcej (ponad 95 milionów Euro) niż w 2012 roku (ponad 44 miliony Euro).
Ten wzrost wypłat wynikał z rozszerzenia przez CC, po uzgodnieniu z rządem Niemiec, pomocy udzielonej takim ofiarom Holocaustu, jak mieszkającym obecnie na terytorium byłego Związku Radzieckiego, przebywającym w obozach na terenie Maroka, tym, którzy przeżyli oblężenie Leningradu i tym, którzy znaleźli się w obrębie 100 km od wschodniej granicy frontu rosyjskiego i następnie wskutek nacierającej niemieckiej ofensywy uciekli w głąb Rosji. Warunkiem uzyskania pomocy z tego funduszu jest to, by osoby ubiegające się nigdy wcześniej nie korzystały z odszkodowania wypłaconego przez stronę niemiecką. Zatem te wypłaty stanowią pierwsze zadośćuczynienie za przeżycia wojenne, jakie te osoby otrzymują. Dzięki wieloletnim negocjacjom z rządem Niemiec udało się uzyskać pozwolenie na dokonanie tych wypłat po ponad 30 latach od utworzenia Funduszu Pomocy.

Child Survivor Fund
In addition to the compensation paid directly to survivors through the existing individual compensation programs – the Hardship Fund, Article 2 Fund and CEEF – in 2015, the Claims Conference established the Child Survivor Fund, for survivors who lost their youth to terror or atrocity and were often separated from parents they never saw again. The fund makes one-time €2,500 payments to Jewish survivors born January 1, 1928 or later, who were in a concentration camp or ghetto, or lived at least six months in hiding, illegality or under false identity.
Initial payments, made in 2015 to 21,600 survivors worldwide, totaled €54 million. We estimate that approximately an additional 50,000 survivors will receive this payment over the coming 18 months.

Fundusz dla „dzieci Holocaustu”
Poza odszkodowaniami wypłacanymi bezpośrednio ocalonym z Holocaustu, w 2015 roku CC ustanowił Fundusz dla „dzieci Holocaustu”, czyli dla tych ocalonych, którzy w wyniku działań wojennych bezpośrednio doznali terroru i okrucieństwa, często byli oddzieleni od rodziców, których już nigdy więcej nie widzieli, dla tych, którzy utracili swoje dzieciństwo. Fundusz przeznacza jednorazową wypłatę w wysokości 2500 Euro dla tych, którzy urodzili się 1 stycznia 1928 roku lub później, w czasie wojny byli w obozie koncentracyjnym lub getcie, względnie co najmniej przez 6 miesięcy ukrywali się czy żyli pod fałszywym nazwiskiem (tożsamością).
Pierwsze wypłaty dokonane w 2015 roku dostało 21600 ocalałych, mieszkających w różnych częściach świata (w 47 krajach, podkreślenie moje – A.K.). Łącznie wypłacono 54 miliony Euro. Szacujemy, że takie wypłaty dostanie jeszcze 50 000 ocalałych, a ich realizacja zajmie kolejne 18 miesięcy.

Fragmenty wybrała i przetłumaczyła Aleksandra Kopystyńska.

Udostępnij:

Back To Top
Search