Skip to content

Pomoc społeczna dla ofiar Holocaustu (rok 2015)

Komisja Pomocy Społecznej
przy Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Pomoc dla Ofiar Holokaustu w 2015 roku organizowana przez Dział Pomocy Społecznej

ZAKRES ŚWIADCZONEJ POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEZNACZONEJ DLA OFIAR HOLOKAUSTU W POLSCE, BĘDĄCYCH W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, KTÓREJ NIE MOGĄ POKONAĆ, DYSPONUJĄC WŁASNYMI ZASOBAMI

 • Dofinansowanie usług domowych dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki i pomocy
 • Dofinansowanie usług pielęgnacyjnych w domu dla osób leżących
 • Dofinansowanie pilnych i koniecznych usług medycznych nie objętych ubezpieczeniem (diagnostyka, zabiegi medyczne…)
 • Dofinansowanie rehabilitacji (w domu, w sanatorium, w lokalnym centrum rehabilitacyjnym, w Klubach Seniora)
 • Turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe w Śródborowie
 • Dofinansowanie niewielkich remontów i napraw domowych, likwidacja zagrożeń i barier, instalowanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych
 • Instalowanie systemów pomocniczych i ostrzegawczych dla osób niedosłyszących i niedowidzących
 • Wyposażenie w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy dla osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie, kule, laski, okulary, aparaty słuchowe, łóżka rehabilitacyjne itp.)
 • Pomoc zimowa (dofinansowanie zakupu opału)
 • Dofinansowanie wydatków na leki (dla osób spełniającym kryteria dochodowe pomoc stała, a dla pozostałych osób – stosownie do sytuacji materialnej i możliwości pomocy społecznej)
 • Pampersy, podkłady i środki przeciwodleżynowe
 • Pomoc doraźna w spłacie zadłużenia czynszu i innych opłat mieszkaniowych
 • Transport dla osób niepełnosprawnych (taxi, PKP do lekarza, na rehabilitację, do Synagogi, itp.)

Dla osób z bardzo niskimi dochodami: ciepła bielizna i pościel oraz żywność i artykuły higieniczne

 • Praca socjalna
 • Udzielanie informacji o uprawnieniach
 • Udzielanie informacji o procedurach ubiegania się o pomoc
 • Rzecznictwo interesów
 • Kierowanie przypadkiem i współpraca z innymi organizacjami i osobami udzielającymi pomocy
 • Pomoc w zbieraniu dokumentów potrzebnych do ubiegania się o świadczenie z pomocy społecznej
 • Pomoc w organizowaniu usług opiekuńczych
 • Pomoc wolontariuszy
 • Udział w zajęciach Klubu Seniora
 • Inne

JAK STARAĆ SIĘ O POMOC SPOŁECZNĄ?

 1. Należy zgłosić się – osobiście, listownie, telefonicznie lub przez inną osobę – do pracownika socjalnego z rejonu zamieszkania i przedstawić swój problem oraz oczekiwania od pomocy społecznej.
 2. Jeżeli jest to pierwsze zgłoszenie, pracownik socjalny odwiedza w domu osobę starającą się o pomoc i sporządza wywiad środowiskowy.
 3. Osoba starająca się o pomoc powinna na prośbę pracownika socjalnego przedstawić aktualne dokumenty potwierdzające dochód i inne zaświadczenia niezbędne do uwiarygodnienia sytuacji (np. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia).
 4. Pomoc realizowana jest na podstawie oryginalnych rachunków i faktur, wystawionych nie później niż w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Nieaktualne i niepoprawnie wystawione dokumenty finansowe poświadczające wydatek nie będą brane pod uwagę.
 5. Pracownik socjalny na podstawie rozmowy i zebranych dokumentów sporządza wywiad społeczny, a w nim plan pomocy, i wnioskuje do dyrektora Działu Pomocy Społecznej o zaakceptowanie planu pomocy.
 6. Dyrektor Działu Pomocy Społecznej w oparciu o wszystkie Informacje zgromadzone w sprawie oraz obowiązujące regulaminy i kryteria podejmuje decyzję przyznającą pomoc lub decyzję odmowną.
 7. Przy podejmowaniu decyzji brane są pod uwagę aktualne możliwości pomocy społecznej, tzn. ilość posiadanych funduszy.
 8. W szczególnych przypadkach wnioski rozpatrywane są z udziałem Komitetu Doradczego (trudne przypadki, odwołania od decyzji Dyrektora Działu Pomocy Społecznej). Decyzje Komitetu Doradczego są ostateczne.
 9. Decyzje dyrektora sporządza się na piśmie. Decyzja o odmowie przyznania pomocy zawiera uzasadnienie.
 10. Z uwagi na przepisy prawne o ochronie danych osobowych oraz z uwagi na konieczność przestrzegania standardów obowiązujących w pomocy społecznej, niemożliwe jest przekazywanie informacji, kto i jaką pomocą jest objęty, chyba że osoba objęta pomocą wyrazi taką zgodę na piśmie. Wszystkie dane poufne zachowane są w tajemnicy.

KONTAKT
Dział Pomocy Społecznej
Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
00-105 Warszawa, ul. Twarda 6
tel./fax: 22 652 28 01
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00

ZASADY REFUNDACJI LEKÓW DLA OFIAR HOLOKAUSTU

Komisja Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, że osoby będące Ofiarami Holokaustu mogą ubiegać się o refundację za zakupione dla siebie leki. Pomoc ta pokrywana jest ze środków pozyskanych przez Komisję z Claims Conference. Oto szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przyznawania pomocy na leki.

 1. Wszystkie osoby będące Ofiarami Holokaustu – niezależnie od formy prześladowania.
 2. Pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy lekowej mają osoby będące Ofiarami Holokaustu, mające niskie dochody, które nie mają dodatkowych uprawnień, na przykład inwalidztwa wojennego I grupy.
 3. Pomoc społeczna dokonuje refundacji tylko za takie leki, które można zakupić wyłącznie na receptę. Oznacza to, że leki pomocnicze i paraleki nie podlegają refundacji. W ten sposób Komisja zabezpiecza w pierwszej kolejności drogie leki na choroby przewlekłe, ratujące zdrowie osób korzystających z pomocy. Ponadto Komisja zyskuje w ten sposób pewność, że refundacja dotyczy wyłącznie leków zleconych podopiecznym przez lekarza prowadzącego.
 4. Komisja Pomocy Społecznej rozpatruje również wyjątki i specjalne przypadki oraz analizuje wszelkie uwagi w sprawie pomocy lekowej.
 5. Podstawą dokonania refundacji jest wniosek pracownika socjalnego wraz z załączoną aktualną fakturą za leki wraz z kserokopią recepty.
 6. Osobom ubiegającym się o pomoc lekową przysługuje prawo odwołania się od decyzji w sprawie swojego wniosku. Odwołanie należy kierować do Komisji Pomocy Społecznej, 00-105 Warszawa, ulica Twarda 6.
 7. Komisja Pomocy Społecznej zachęca do kontaktu z pracownikami socjalnymi, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania z zakresu ubiegania się o pomoc lekową.
 8. Osoby mające opory przed zgłoszeniem się po pomoc zapewniamy o dyskrecji i służymy wszelkimi informacjami w sprawie przyznawania pomocy, a także pomoc pracownika socjalnego w przygotowaniu wniosku.

PRACOWNICY SOCJALNI ŻYDOWSKIEJ POMOCY SPOŁECZNEJ
Gdańsk: Konsuela Gołebiewska – tel. 58 344 06 02, dyżury w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej (GWŻ)
Katowice, Łódź: Ewa Burska – tel. 42 633 84 07, dyżury w GWŻ
Kraków: Anna Kałoń – tel. 12 431 01 80, dyżury w JCC
Szczecin: Jadwiga Rozen – tel./fax 91 422 19 05, dyżury w TSKŻ
Warszawa: Natalia Mukha, Olga Leskiv, Izabela Pielak – tel./fax 22 652 28 01, dyżury w GWŻ
Wrocław: Anatol Kaszen – tel./fax 71 343 64 01, dyżury w GWŻ
Centrum Wolontariatu – Katarzyna Żarnecka-Lasota – koordynator programów wolontaryjnych – tel. 22 620 06 76 wew. 130, dyżury w GWŻ

Biuro Działu Pomocy Społecznej obsługuje zgłaszające się osoby w dni powszednie od 9.00 do 15.00.
Tel. 22 652 28 01, 22 620 06 76 wew. 124.
Dyrektor Działu Pomocy Społecznej: Ewa Spaczyńska tel. 22 624 31 10

Udostępnij:

Back To Top
Search